ข้อมูลส่วนตัวผู้ว่าราชการจังหวัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 


นายกำธร ถาวรสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วุฒิการศึกษา
1.นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ม.รามคำแหง
2.การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต(ผ.ม.) สถาปัตย์ฯ(ผังเมือง),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
1. หลักสูตร ผู้บังคับกองร้อย กองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 6
2. หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 31
3. หลักสูตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อส. รุ่นที่ 11 (เสธ.อส.)
4. หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33
5. อบรมวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (MOTOROLA TRIANING PROGRAM) ณ สหรัฐอเมริกา
6. หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลากร ศาลยุติธรรม
วิทยาลัยการยุติธรรม

ประวัติการทำงาน
1.ปี 2535 นายอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
2.ปี 2537-2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายยุทธการส่วนยุทธการและการข่าว
สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน
3.ปี 2539-2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร 8 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร กองการสื่อสาร
4.ปี 2541-2543 นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
5.ปี 2543-2547 ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง
6.ปี2547-2549 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง
7.ปี 2549-2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
8.ปี 2552-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน